راهنمای اتصالات پانل های دیواری بتنی پیش ساخته ساختمانی

بتن پیش ساخته معماری از اوایل قرن بیستم استفاده می شده است ، که در دهه 1960 مورد استفاده گسترده قرار گرفت. تطبیق پذیری بتن پیش ساخته آن را برای کاربردهای معماری ایده آل می کند.
سطح خارجی یک قطعه بتنی پیش ساخته می تواند متفاوت باشد و نمای تمام شده ی بتن درجا یا بتن اکسپوز را در معرض دید قرار دهد که بسیار زینتی است. بعضی از پانل های پیش ساخته مانند کاور ستون را می پوشاند در حالی که قطعات طبقات دیگر چند طبقه از هم ارتفاع دارند و دهانه های پنجره را در خود جای می دهند.
در بیشتر موارد ، معمار مصالح پوشش در معرض دید را برای آن انتخاب می کند که ، جزئیات ضد آب و محدوده عملکردی مشخص را فراهم می کند. مهندس سازه طراحی ساختاری را برای نگه داشتن پوشش نما طراحی می کند ، نقاط اتصال را تعیین می کند و اثرات حرکت سازه ای روی نما را ارزیابی می کند.
سازنده بتن پیش ساخته پوشش نما را برای بارهای مشخص شده، بارهای نصب و جزئیات اتصال طراحی می کند و مقاومت در برابر هوا ، عملکرد و دوام آن را فراهم می کند به طور معمول ، هر پانل پیش ساخته به طور مستقل از صفحه پشتیبانی می شود.
سازه ی ساختمان با استفاده از مجموعه ای از اعضای فلزی و اتصالاتی که اطراف هر یک از صفحات پیش ساخته وجود دارد سرهم می شوند و معمولاً با درزگیر پر می شود.
هدف از این کتابچه راهنما ارائه گزینه های صفحه ای وجزئیات اتصال که معمولاً با معماری بتن پیش ساخته استفاده می شوند

جهت دانلود کلیک کنید 

راهنمای اتصالات پانل های دیواری بتنی پیش ساخته ساختمانی (96 دانلود ها)

دستورالعمل طراحی سازه اي و الزامات و ضوابط عملکردي و اجرایی نماي خارجی ساختمان ها”ضابطه 714

گسترش روز افزون استفاده از انواع مختلف نماهاي ساختمانی و خطرات قابل توجه ناشی از عدم طراحی و اجراي مناسب این نماها باعث شده است تا تدوین ضوابط مرتبط، بیش از پیش اهمیت یابد. با توجه به تنوع اقلیمی و قرار گیري بخش قابل توجهی از کشور در مناطق داراي خطر لرز ه اي بالا و باد شدید، طراحی نماهاي ساختمانی براي انواع ترکیب هاي بارگذاري شامل باد و زلزله الزامی است. همچنین در کنار تدوین ضوابط طراحی، ارائه جزئیات اجرایی لازم
نیز می تواند نقش قابل توجهی در ارتقاي کیفیت ساخت و ساز کشور داشته باشد.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرساز ي ، تهیه دستورالعمل طراحی سازه اي و الزامات و ضوابط عملکردي و اجرایی نماي خارجی ساختمان ها» با توجه به مطالب فوق، را در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن…
نماهاي ساختمانی در شکل دهی شهر نقش بسزایی دارند. هر نوع نمایی با هر نوع مصالح ساختمانی و با هر هزینه اي که ساخته شود، علاوه بر زیبایی ظاهري و آرامش بصري، باید بتواند آسایش و ایمنی ساکنین و شهروندان را فراهم آورد. بدین منظور باید قطعات، اجزاء و اتصالات نما توانایی تحمل بارها و جابجایی هاي نسبی وارد بر آن را تحت اثر عوامل مختلفداشته و پایداري خود را حفظ نمایند. لذا توجه به نوع و شیوه اجراي نما از اهمیت زیادي برخوردار است. در این دستورالعملضوابط طراحی و اجراي نماهاي مختلف تحت اثر بارهاي وارد برآن نظیر بارهاي لرزه اي، باد، ضربه و نیز عوامل محیطی که
روي دوام و پایداري نما تاثیرگذار است بیان شده و راهکارهاي مناسب براي مهار آنها ارائه شده است. امید است ایندستورالعمل بتواند نقش موثري در بهبود طراحی و اجراي نما در صنعت ساخت و ساز در کشور داشته باشد.
این دستورالعمل مشتمل بر 8 فصل می باشد.

در فصل اول انواع نماهاي متداول از نظر نوع مصالح به کار رفته و نیز نحوه اجرا و اتصال بررسی شده است. درفصل دوم الزامات اجزاي نما و در فصل سوم بارهاي وارد بر نما و معیارهاي پذیرش آن ارائه شده است. از فصل چهارم تا فصل هشتم به ترتیب الزامات طراحی و اجراي نماهاي متداول مشتمل بر نماي سنگی، آجري، سیمانی، سرامیک، کامپوزیت و شیشه به تفضیل ارائه شده است.
نمای پیش ساخته بتنی و نمای بتن مسلح به الیاف شیشه GFRC در فصل ششم این دستورالعمل شرح داده شده است لذا پیشنهاد می گردد مهندسین عمران و معماران برای طراحی نماهای ساختمانی این دستورالعمل را دانلود و مطالعه فرمایند

ضابطه 714 (130 دانلود ها)

An innovative approach to manufacture thin-walled glass fibre reinforced

جهت دانلود کلیک کنید

An innovative approach to manufacture thin-walled glass fibre reinforced (50 دانلود ها)

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CONCRETE PROPERTIES M30 DUE TO INCORPORATION OF GLASS FIBERS

جهت دانلود کلیک کنید

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CONCRETE PROPERTIES M30 DUE TO INCORPORATION OF GLASS FIBERS (76 دانلود ها)
مقاله لاتین grc

A Study on EFFCT of Glass Fiber on Mechanical Properties of Concrete

جهت دانلود کلیک کنید

A Study on EFFCT of Glass Fiber on Mechanical Properties of Concrete (77 دانلود ها)