الیاف های شیشهای
کامپوزیت های سیمانی تقویت شده با الیاف شیشه ای عمدتا به منظور تولید اجزای پوسته ای نازکتوسعه یافته اند، که حاوی یک مادهِی چسباننده یا خمیر مالت و حدود 5 درصد حجمی الیاف میباشند کاربردهای دیگری نیز برای این محصول در نظر گرفته شده است، از جمله ایجاد پیوند بین میلگردهای تقویتی والیاف های پیوستهی شیشهای و اشباع کردن آن ها با مواد پالستیکی ]2 ]جهت پخش شدن در بتن در حین اختالط ، یا ساختن قطعات صلب کوچک مشابه و نیز اشباع کردن آن ها با اپوکسی ]3 . ]هرچند در عمل کاربرد اصلی تقویت بتن با الیاف شیشه در پوسته های نازک است و این مسئله موضوع مورد بررسی در این فصل میباشد.

به چنین سیستم هایی GRC( سیمان تقویت شده با الیاف شیشه( یا GFRC( بتن تقویت شده با الیاف شیشهای( میگویند.
الیاف های شیشه ای بدین ترتیب تولید میشوند که ابتدا شیشهی ذوب شده در کف یک مخزن پالتینی داغ یا بوشن به شکل تارهای نازک در میآید. معموال تعداد 202 تار شیشه ای به طور همزمان به دست آمده و درحین خنک شدن بیرون از مخزن داغ به جامد تبدیل میشوند ]5 ،2 ]؛ سپس این تارهای شیشه ای را دور یک استوانه جمع کرده و به صورت رشته ای شامل 202 عدد تار در می آورند. ساختار یک رشته الیاف مشابه این، درشکل 1-1 نشان داده شده است.
قبل از پیچاندن تارها به دور استوانه، آن ها توسط یک الیه آهار پوشانده میشوند که از آن ها در برابر اثرات هوازدگی و ساییدگی محافظت کرده و همچنین آن ها را به صورت رشته ای به یکدیگر متصل میکند. رشته های متعددی به هم پیچیده شده تا یک کالف را تشکیل دهند. این مرحله از ساخت را طوری تنظیم میکنند که حین تولید GRC ،کالف میتواند در هنگام ترکیب با ماتریس، بدون اینکه به تارهای مجزا تبدیل شود به صورت رشتههای مجزا در بیاید. الیاف ها را می توان به صورت پیوسته یا قطعه قطعه شده به بازار عرضه کرد و یا می توان آن ها را به شکل حصیر درآورد )شکل 1-2 .)برای تقویت سیمان معموال حصیر را با سوراخ هایی که اندازهی آن ها به اندازه ی کافی بزرگ باشد میبافند تا امکان نفوذ ذرات سیمان در آن وجود داشته باشد.

مطالعه کنید
روش های طراحی GFRC

دانلود مقاله کامل

امتیاز شما برای ما مهم است