مرکز دانلود فایل های آموزشی و پژوهشی

مقالات پژوهشی و آکادمیک

سیستم های پوششی GFRC
بتن مسلح به الیاف شیشه چیست؟

استانداردها

استاندارد ملی ایران 4985
استاندارد ملی ایران 12038
استاندارد ملی ایران 14732
استاندارد ملی 16096
استاندارد ملی 1-16618
استاندارد ملی ایران 19227
استاندارد ملی ایران 20584

اسناد فنی

نشریه جزییات نما

مقالات لاتین

GLASS FIBRE REINFORCED CONCRETE ASEMINAR REPORT
Development of Polymer Usage in the Concrete Composites
(Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP