جی ار سی

بررسی روش های قراردادی ساخت و تولید نمای جی اف آر سی

تولید نمای جی اف آر سی 

در این مقاله قصد داریم به بررسی روش های قراردادی ساخت و تولید نمای جی اف آر سی بپردازیم :

قبل از اینکه وارد موضوع قرارداد پیمان های GFRC شویم نیاز است از حیث موضوع به مهمترین الزامات در خصوص GRC اشاره ای داشته باشیم .

در این خصوص تاکید می شود ، با توجه به جدید بودن  این مصالح در کشور و امکان عدم تولید استاندارد GFRC و طراحی و ساخت غیر مهندسی مبنی بر ادعای بی اساس چندی از شرکت های داخلی بدون تسلط دانش فنی تولید جی اف آر سی  از جمله اسناد الزامی GRCA  انجمن بین المللی  بتن مسلح به الیاف شیشه ،aci انجمن بتن آمریکا ،PCI موسسه بتن پیش ساخته آمریکا و نشریات مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی کشور بی اطلاع هستند ، کاملا آگاهانه به انتخاب شرکت GRC اقدام فرمایید.

توصیه می شود قبل از استعلام نسبت به تهیه نقشه و محاسبات و مدارک فنی مبتنی بر مهندسی GRC اقدام فرمایید. زیرا نکات بسیار با اهمیتی در طراحی فنی  قطعات GRC وجود دارد که می تواند روش های ساخت و تولید GFRC را بهینه نماید و علاوه بر اینکه  فرآیند اصولی قراردادی طی می گردد ،  در اجرای با کیفیت قطعات GRC کمترین ریسک وجود خواهد داشت و از ضررهای احتمالی پیشگیری می شود.

در گام نخست آگاهانه نسبت به اخذ خدمات مشاوره مهندسی جی آر سی اقدام فرمایید .

در گام دوم پس از تکمیل مرحله مطالعات پروژه GFRC  ، نسبت به تهیه اسناد فنی GFRC جهت استعلام قیمت یکپارچه از شرکت های معتبر  اقدام نمایید .

پودر پومیس

بررسی پودر پومیس به عنوان پر کننده بتن خود متراکم

مطالعه تجربی خواص رئولوژیکی و مکانیکی بتن خود متراکم با استفاده از پودر پومیس به عنوان افزودنی پرکننده ارائه می‌گردد. بتن خود متراکم (SCC) در حالت تازه می‌تواند ویژگی‌های خاص خود را نشان دهد و بسیاری از تحقیقات در خصوص ویژگی‌های رئولوژیکی آن و با توجه ویژه به تکنیک ارزیابی خواص خود تراکمی توسعه یافته است. یکی از مهمترین ویژگی‌ها در طرح اختلاط بتن، نوع و مقدار مواد پرکننده نسبت به آب و سیمان است: این میزان اثر زیادی هم بر خواص خود تراکمی (سیالیت، جداشدگی و غیره) و هم بر خواص مکانیکی مخلوط دارد. مواد آتشفشانی مانند پومیس سفید دارای خواص پوزولانی هستند، به نحوی که امکان استفاده از پودر پومیس در ساخت SCC با اثر دوگانه وجود دارد: از یک طرف به عنوان ماده پرکننده و از طرف دیگر به عنوان عنصر پوزولانی در مخلوط. اقدامات تجربی زمانی خواص SCC را بررسی می‌کنند که پودر پومیس سفید به عنوان پرکننده به همراه میکرو سیلیس یا خاکستر بادی و یا بجای آنها استفاده گردد. بر اساس مدل رئولوژیکی خمیر، تغییر اجزای مخلوط، تعیین میزان پودر پومیس و پیامدهای آن در مورد خواص رئولوژیکی SCC بررسی می‌گردد. SCC به همراه پودر پومیس با سایر مخلوط‌های دارای میکرو سیلیس و پودر مرمر به عنوان ماده پرکننده، از طریق آزمایش بر روی بتن تازه و سخت شده، مقایسه می‌گردد. آزمایش مقاومت فشاری و کششی همراه با ارزیابی انرژی شکست به منظور توصیف قانون ساختاری SCC با پودر پومیس انجام گرفته است. نتایج تست افت (انقباض) در روزهای اولیه عمل آوری گزارش شده و مقایسه با بتن معمولی ساخته شده با همان اجزای پایه به منظور ارزیابی تناسب و اثربخشی پودر پومیس افزوده شده به عنوان ماده پرکننده در طرح اختلاط بتن خود متراکم نشان داده می‌شود. خاصیت پوزولانی پومیس شدیداً بر خواص مکانیکی اثر گذاشته و افزایش قابل توجه مقاومت فشاری پس از 28 روز عمل آوری مشاهده می‌شود.

واژههای کلیدی

بتن خود متراکم، ماده پرکننده، پومیس، رئولوژی بتن، خواص مکانیکی

  1. مقدمه

استفاده از بتن خود متراکم (SCC) امروزه در پروژه‌های سازه و زیرساخت‌ها متداول می‌باشد. ویژگی زیبایی بتن ریزی در معماری بسیار شناخته شده است و خصوصیات مربوط به کارایی و دوام موجب افزایش محبوبیت آن شده است. از طرفی دیگر، خاص بودن این ماده منجر به مسائلی در یافتن طرح اختلاط بهینه برای کاربرد مورد درخواست و نیز پیچیدگی در بتن ریزی در سایت، مانند قالب بندی ویژه به دلیل سیال بودن در حالت تازه، شده است. علاوه بر این، تغییرات بسیار زیاد مخلوط دارای پیامدهای مستقیم بر خواص بتن در حالت تازه و سخت شده و بخصوص بر خواص مکانیکی نهایی آن می‌باشد.

کاملاً شناخته شده است که به منظور کاهش سهم مصالح درشت دانه و پرهیز از افزودن مقادیر بسیار زیاد سیمان، بتن خود متراکم حاوی درصد مهمی از سنگدانه‌های بسیار کوچک با نام پرکننده می‌باشد. رایج ترین ماده پرکننده استفاده شده، میکرو سیلیس، خاکستر بادی و پودر مرمر می‌باشد. در بخش‌های زیر، نتایج مطالعه تجربی بر روی بتن خود متراکم گزارش شده است که مخلوط در آن حاوی پودر پومیس به عنوان ماده پرکننده بوده و با سایر مخلوط‌ها با ماده پرکننده متفاوت مقایسه می‌شود. خصوصیات در حالت تازه از طریق تغییر اجزای اصلی مخلوط و مقدار و نوع ماده پرکننده بررسی می‌شود؛ پس از آن، سه مخلوط مقایسه شده و تست آزمایشگاهی خواص مکانیکی آنها در حالت سخت شده بدست می‌آید. به دلیل اینکه پودر پومیس دارای منشأ آتشفشانی می‌باشد، خاصیت پوزولانی مخلوط به همراه آزمایش خواص شیمیایی و فیزیکی و بررسی میکروسکوپی بررسی می‌شود.

در ساخت بتن خود متراکم، قوانین کلاسیک معین شده برای طرح اختلاط بتن معمولی باید به منظور معرفی اثرات ماده پرکننده اصلاح شود که ممکن است واکنش پذیر بوده و یا نباشند و در خواص مکانیکی نهایی نقش داشته و یا نداشته باشند. همچنین، ویژگی کارایی و جداشدگی در یافتن طرح اختلاط بهینه حائز اهمیت ویژه می‌باشد. در بسیاری از موارد، این نشان دهنده روند آزمون و خطا است که نسبت هر یک از اجزاء آن در مخلوط چند بار تغییر می‌یابد تا اینکه نتیجه نهایی حاصل گردد [1]. مهمترین ویژگی‌های بتن خود متراکم عبارتند از: قابلیت جریان، ضد انسداد، قابلیت پرکنندگی و مقاومت به جداشدگی. موارد اول به قابلیت بتن برای عبور از آرماتور بدون نیاز به ارتعاش (ویبره) مربوط است؛ مورد آخر در عوض به یکنواختی خواص درون قالب و پرهیز از جدا شدگی ذرات ریز نسبت به سنگدانه‌های بزرگ ارتباط دارد که ممکن است در ته قالب نشست کند [2].

در طرح اختلاط، قابلیت جریان از طریق افزودن فوق روانساز (HRWRA، افزودنی کاهنده آب به مقدار زیاد) و محدود کردن درشت دانه با بکارگیری دانه سنجی مناسب حاصل می‌گردد. قابلیت پرکنندگی و جدا شدگی کاملاً با لزجت مخلوط در حالت تازه ارتباط دارند و این خاصیت اغلب باید از طریق افزودن یک افزودنی اصلاح کننده لزجت (VMA) اصلاح گردد.

قابلیت جریان مستقیماً از طریق تست جریان مخروط آبرامز ارزیابی می‌شود، اگرچه این خاصیت به طور غیرمستقیم از طریق همه آزمایش‌های انجام گرفته در حالت تازه بتن ارزیابی می‌گردد. قابلیت پرکنندگی به ظرفیت مصالح درشت دانه برای جابجا شدن در بین آرماتورهای فولادی با پرهیز از ایجاد مانع و تسهیل در پرکنندگی کامل قالب مربوط می‌باشد [3]. افزودن مصالح ریزدانه به عنوان پرکننده، اصلاح دانه سنجی مورد استفاده برای طرح اختلاط بتن معمولی، به دستیابی به این خصوصیات کمک می‌کند.

آزمایش‌های قابل اجرا در حالت تازه برای قابلیت جریان و پرکنندگی، تست جعبه U، جعبه L، حلقه J است، در حالی که لزجت از طریق تست قیف V بررسی می‌گردد.

در این مطالعه، اثر افزودن پودر پومیس (حاصل از جزایر ائولین در سیسیل ایتالیا) به عنوان ماده پرکننده در مخلوط با اثرات منتسب به انواع دیگر مواد پرکننده مقایسه می‌شود. آزمایش رفتار فشاری و کششی، انرژی شکست و افت اجرا شده و نتایج مشاهده و تفسیر می‌گردند تا ارزیابی شود که آیا پودر پومیس می‌تواند برای ساخت SCC مناسب باشد، و پیامدهای وجود آن در بین اجزای مخلوط بررسی می‌شود.

  1. پیشینه تحقیق

برای طرح اختلاط مقدماتی بتن خود متراکم، اوکامورا و اوزاوا [4,5] قوانین عملی انتخاب مقادیر و نسبت‌های اجزای مختلف مخلوط عمل کننده بر روی میزان مصالح ریزدانه و درشت دانه، بر نسبت حجمی بین آب و چسب (سیمان و ماده پرکننده) و بر میزان مواد افزودنی را نشان دادند.

مطابق با مطالعات گزارش شده توسط آجیکل و همکاران [6] و انور و همکاران [7]، پومیس اغلب برای مخلوط بتن سبک وزن استفاده شده است و از مزایای کاهش وزن آن در مقایسه با سنگدانه‌های دیگر بهره گرفته شده است؛ در این موارد، پومیس در طرح اختلاط به صورت مصالح درشت دانه یا ریزدانه وارد می‌شود. از طرفی دیگر، پومیس قابل پودر شدن بوده تا اندازه ذرات هم اندازه با سایر مواد پرکننده معروف بدست آید و سپس در طرح اختلاط بتن پر مقاومت یا بتن خود متراکم وارد گردد. در این ارتباط، خاستگاه پومیس که محصولی آتشفشانی است، به دلیل دارا بودن خواص پوزولانی، می‌تواند بر خواص مکانیکی بتن سخت شده تاثیر بگذارد. به تازگی یک مطالعه اولیه در مورد خواص حالت تازه مخلوط SCC با افزودن پودر پومیس توسط گونیسی و همکاران [8] ارائه شده است، در حالی که مطالعه بر روی بتن سخت شده در متون همچنان نادر می‌باشد. از پودر پومیس همچنین در تصفیه آبهای زیرزمینی آلوده، به دلیل خواص ویژه عامل فیلتر آن مربوط به ریز حفرات داخلی استفاده شده است [9].

اگرچه پودر پومیس مورد استفاده در این مطالعه مستقیماً از طریق فرایند پودر شدن مکانیکی ذرات پومیس استخراج شده از معدن سنگ واقع در جزایر ائولین سیسیل (ایتالیا) بدست آمده است، مواد آتشفشانی در طبیعت و یا به صورت ضایعات دفع شده پس از فوران آتشفشان یافت می‌شوند. در حالت دوم، استفاده از محصولات آتشفشانی مانند پودر پومیس می‌تواند در مدیریت ضایعات سودمند باشد. بسیاری از مخلوط‌های بتن معمولی و پرمقاومت، با سنگدانه بازیافتی یا مواد پسماند مانند بتن لاستیکی [10,11] ساخته می‌شوند و نقش مؤثر در دفع مواد پسماند و موضوعات زیست محیطی دارند. علاوه بر این، پومیس به دلیل دارا بودن توان پوزولانی، با سنگدانه بازیافتی مرتبط می‌باشد، زیرا افزایش مقاومت ناشی از خواص پوزولانی (مربوط به سیمان پرتلند معمولی) می‌تواند تضعیف خواص مکانیکی منتسب به لاستیک یا دیگر سنگدانه‌های بازیافتی را خنثی کند. در مقاله حاضر، تست بر روی مقاومت فشاری SCC با پودر پومیس نشان دهنده افزایش قابل توجه مقاومت شکست برای مدت طولانی عمل آوری (90 یا 120 روز) نسبت به بتن با مواد پرکننده دیگر است که مقدار شکست را پس از 28 روز نسبتاً بدون تغییر حفظ می‌کند.

  1. مواد و روشها

در این بخش، تحلیل اجزای مختلف فیزیکی مخلوط به همراه نتایج تست صورت گرفته بر روی حالت تازه گزارش می‌شود.

3-1. مدل رئولوژیکی خمیر سیمان

مدل رئولوژیکی بکار رفته در مطالعه حاضر به طراح امکان می‌دهد تا تعیین کند که حداقل الزامات خمیر سیمان برای مقدار ثابت سنگدانه با خواص معلوم چه چیزی است. این مدل بر مبنای مطالعه بویی و همکاران [12] است. خمیر به صورت یک سیال لزج در نظر گرفته می‌شود که با دو پارامتر توصیف می‌گردد: لزجت پلاستیک و تنش برشی اولیه (تنش تسلیم)، به پیروی از مدل موسوم به بینگام [13,14]. این دو پارامتر از طریق معیارهای dss و dav برای استفاده در مخلوط بتن با سنگدانه همبستگی دارند (dss میانگین فاصله بین دو ذره و dav میانگین قطر ذرات است). در نتیجه، عوامل اساسی تأثیر گذار بر رفتار بتن تازه عبارتند از:

– حجم خمیر در واحد حجم مخلوط؛

– توزیع مصالح درشت دانه و ریزدانه؛

– نسبت مصالح درشت دانه به ریزدانه؛

– شکل و خواص ظاهری ذرات سنگدانه.

به منظور دستیابی به مخلوطی که دارای قابلیت بازتولید بالا باشد، یک مطالعه مقدماتی در مورد خمیر جهت توصیف خواص رئولوژیکی انجام گرفت.

ابتدا تعداد زیادی خمیر با نسبت‌های مختلف آب به چسب، نسبت متفاوت اجزای چسباننده و انواع مختلف ماده پرکننده بررسی شدند. هدف از این کار، ارزیابی تأثیر این اجزا بر رفتار رئولوژیکی خمیر سیمان بود.

پس از آن، بررسی در خصوص مخلوط‌های مختلف بتن خود متراکم، تعیین روابط اولیه و ایجاد تغییرات جزئی در آن انجام شد. هر مخلوط از طریق تست توصیه شده در مقررات UNI 11040–11045 ایتالیا و مقررات EN 12350 اروپا احراز صلاحیت گردید. به منظور مقایسه نتایج بدست آمده، تست بر روی مخلوط بتن معمولی با اجزای اولیه یکسان انجام گرفت.

جهت دانلود ادامه مقاله کلیک کنید

بررسی پودر پومیس به عنوان پر کننده بتن خود متراکم (0 دانلود ها)
پوزولان پومیس

پوزولان پومیس،پوزولان اصل

فوق پوزولان پومیس برای توسعه GFRC و کاربردهای پیش ساخته
زمانی که صنعت تولید نیروی سوخت ذغالی به دنبال یک بازار برای استفاده از خاکستر بادی که می خواستند آن را از انبارشان جمع کنند، بود، جامعه به طور وسیعی مزایای بتن پوزولانی را مجددا کشف کرد. آری، این مورد به عنوان یک پوزولان جایگزین عمل می کند ولی پوزولان اصل بهتر است. هس پوز (پوزولان هس)، پومیس پوزولانی طبیعی و بادوامی است که مشابه آن در روم استفاده شد – اما بسیار ریزتر- و باعث ایجاد یک پوزولانی شد که به طور قابل توجهی دوام و عملکرد بتن را به طور پیوسته و مدام افزایش داد.
فوق پوزولان هس از طریق پالایش کردن دقیق یک پومیس خالص ساخته می شود – یک سیلیکای سفید و بی شکل که از طریق پدیده های آتشفشانی در میلیون ها سال پیش ایجاد شده است. این پوزولان، یک محصول فرعی از روند کنترل آلودگی نیست. حاوی هیچ مواد خطرناکی نمی باشد. این پوزولان یک پوزولان طبیعی است که در تنگه های اغلب مخازن و بناهای خوف انگیز طبیعی ایجاد شده اند: آتشفشان ها.
ماده سبز
کلسینه شده طبیعی ، خالص و برای استفاده در خمیردندان و لایه بردار از نظر سلامتی ایمن است، پوزولان پومیس موثر و پربازده است، فراوان و سبز است! در برخی از کاربری ها، فوق پوزولان هس می تواند تا 50% سیمان پرتلند که مورد نیاز است، جایگزین شود، از این رو هزینه را کاهش می دهد، برروی گرده ها، اثرات عظیم ذرات گرده های کربنِ سیمان استاندارد، اساسا کمتر می شود.
تقویت عملکرد بتن استاندارد. اغلب روند زوال و افت کیفیت به محض بتن ریزی آغاز می شود. مطالعات اخیر اشاره می کنند که تنها حدود 75% پودر سیمان به هیدرات سیلایکات کلسیم (CSH)، ماده چسباننده که بتن را به هم می چسباند، تبدیل می شود. بیشتر مواد باقیمانده 25% به کلسیم هیدروکسید (CH)، یک محصول فرعی از واکنش هیدراتاسیون بین آب و سیمان تبدیل می شود– یک محصول فرعی که تمایل به ایجاد مشکلاتی دارد که اثر زیان باری بر روی عملکرد بلندمدت بتن و حتی ظاهر آن دارد. اضافه کردن یک پوزولان پومیس طبیعی با خلوص زیاد به بتن، مشکل CH را یا خنثی می کند یا کاهش می دهد. در حقیقت پوزولان پومیس CH را به CSH اضافی تبدیل می کند، بتن را متراکم می کند و باعث می شود که بتن تقریباغیرقابل نفوذ باشد.
با وجود اینکه مقاومت شیمیایی احتمالا بزرگترین مزیت اضافه کردن پوزولان پومیس به بتن است، به هیچ وجه تنها مزیت حاصله نیست. مزایای زیر از طریق مطالعات گسترده (و در حال انجام) توسط دانشگاه یوتا، تگزاس آستین، دانشگاه واشنگتن، دانشگاه کلمسون و دیگر مراکز مستندسازی شده اند.
126 سال پیش از میلاد مسیح پانتئون جاودان در روم تکمیل شد و گنبد آن به طور خاص با سنگدانه پومیس و بتن بهبودیافته با پوزولان پومیس ساخته شد. تقریبا 2000 سال بعد، پانتئون همچنان بزرگترین گنبد بتن غیرمسلح دنیا است.

مزایای پوزولان پومیس
به طور خاص تحقیقات نشان می دهند که استفاده از فوق پوزولان هس در بتن باعث ایجاد مزایای زیر می شود:
افزایش مقاومت فشاری
تقویت در برابر حمله شیمیایی
افزایش مقاومت در برابر حمله سولافات
مهار و خنثی کردن واکنش قلیایی سیلیسی ASR ) (مخرب
کاهش حرارت هیدراتاسیون
مقاومت در برابر سایش را افزایش می دهد
نفوذپذیری را به طور قابل توجهی کاهش می دهد
دوام را بهبود می بخشد
مقاومت و زیبایی
فوق پوزولان هس نه تنها برای پروژه هایی که بتن با عملکرد زیاد و با دوام زیاد می خواهند، ایده آل است، بلکه پوزولان پومیس سفید و با کیفیت زیاد ما (روشنی 84 GE) هر جا که رنگ روشن و جاذبه بصری مهم است، برای تمام شکل های بتن پیش ساخته مورد استفاده قرار می گیرد، این مورد شامل مجسمه سازی با قالب، صفحات GFRC، المان های معماری و روکش سنگی تولیدی می شود ولی محدود به این موارد نیست.
فوق پوزولان هس

تحقیقات بر روی عملکرد
تحقیق اخیر بر روی عملکرد بتن که در آن از فوق پوزولان هس استفاده شده بود، آنچه را که رومیان می دانند را اثبات کرد: یک پوزولان پومیس طبیعیِ ریزدانه، مقاومت بلندمدت، مقاومت شیمیایی و دوام باورنکردنی به بتن معمولی می دهد.

محیطت زیست، سلامتی و ایمنی
مطالعات اخیر داده های آزمون اخیری را تایید می کنند که بیان می کردند پوزولان پومیس طبیعی دارای سیلیکات کریستالی و دیگر مواد خطرناک نیست. پوزولان های هس بسیار ایمن هستند، همچنین به عنوان ساینده (سمباده) سبک ،برای تمیز کردن دندان و به عنوان عامل لایه بردار در کرم های پوستی به کار می روند. در حالی که پوزولان های فرعی با آلاینده های منظم مبارزه می کنند، پوزولان طبیعی هس یک انتخاب ایمن از نظر سلامت و دوست دار محیط زیست است.
قابلیت دسترسی
فوق پوزولان هس در جنوب شرقی ایالت ایداهو واقع در USA، از معدن استخراج شده وپالایش می شود. با استفاده از ابزارآلات وسیع و پیشرفته حمل و نقلِ ، ما می توانیم آن را به هر جایی در سیاره منتقل کنیم – در کیسه های 50 پوندی یا 20 کیلوگرمی، کیسه های بزرگ 1 تنی یا در واگن های بادی حجیم و در تانکر کامیون ها بسته بندی می شود.
مصرف قابل اطمینان
هس یک شرکت خانوادگی است که خدمات مطمئنی را بیش از پنج دهه ارائه می دهد. وعده شرکت مبنی بر “در محل- به موقع” به مشتریان به همین میزان اعتماد بخشیده است.
مهار واکنش قلیایی سیلیسی
طرح اختلاط ملات بر مبنای روند ASTM C1567 با استفاده از سیمان تیپ 1 و 25% جایگزینی ریزدانه با خرده شیشه زمینی مورد آزمایش قرار گرفت. درصد تغییر طول برای انبساط قابل قبول کمتر از 0.10% در چهل روز با سنگدانه های واکنش پذیر است. (U از مطالعه اوتا)

شاخص فعالیت
بر اساس C595 ضمیمه A1 تعیین شد. شاخص فعالیت با به دست آوردن میانگین مقاومت فشاری نمونه های مکعبی طرح آزمایش با میانگین مقاومت فشاری نمونه های مکعبی مخلوط کنترل محاسبه شده است. (U از مطالعه دانشگاه یوتا)

جمع شدگی
طرح اختلاط برای تغییر طول در نمونه های بتنی استوانه ای 6”×12” مورد آزمایش قرار گرفتند. اضافه کردن پومیس بسیار ریز تغییر طول (جمع شدگی) را در مقایسه با 100% سیمان کاهش داد. (U از مطالعه دانشگاه یوتا).

مهار سولفات
به پیروی از روند ASTM C1012، طرح اختلاط ملات برای مقاومت در برابر سولفاته شدن طی 6 ماه مورد آزمایش قرار گرفت. مخلوط هایی که حاوی پومیس بودند به صورت HS (سیمان بسیار مقاوم در برابر سولفات) دسته بندی شده اند، تغییر طول بعد از 26 هفته کمتر از 0.05% است. (U از مطالعه از دانشگاه یوتا)

مقاومت در بازه زمانی های مختلف بر حسب kΩ-cm
از روند ASTM C192 پیروی شد تا استوانه های 6”×12” ساخته شوند و بر اساس ASTM C511 عمل آوری شوند. مقاومت در طول زمان برای اختلاطی که دارای پوزولان است، افزایش می یابد، در حالی که مقاومت برای اختلاطی که 100% سیمان پرتلند دارد، ثابت می ماند. (U از مطالعه یوتا)

نماي پیش ساخته بتنی

نماي پیش ساخته بتنی

پانل هاي بتنی پیش ساخته براي تمامی شرایط آب و هوایی مناسب و قابل اجرا می باشند ولی بیشتر در شرایط آب و هوایی سخت مورد استفاده قرار می گیرند چرا که استفاده از مصالح بنایی یا بتن درجا در آب و هوایی که خطر یخ زدگی وجود دارد به دلیل سرعت پایین عمل آوري سیمان پرتلند مشکل ساز است. استفاده از پانل هاي پیش ساخته باعث حذف نیاز به نصب داربست و افرایش امنیت کارگران می شود. همچنین با توجه به اینکه این پانل ها در محل هاي سر بسته و بدون اینکه شرایط آب و هوایی بر روند ساخت آنها تاثیري داشته باشد تولید می شوند داراي کیفیت بالا هستند. پانل هاي بتنی پیش ساخته بطور کلی بیشتر در ساختمان هایی چون بیمارستان ها با ارتفاع متوسط تا بلند، آپارتمان ها، هتل ها، پارکینگ ها و ساختمان هاي تجاري به کار می روند.

جهت دانلود ادامه مقاله کلیک کنید