راهنمای اتصالات پانل های دیواری بتنی پیش ساخته ساختمانی

بتن پیش ساخته معماری از اوایل قرن بیستم استفاده می شده است ، که در دهه 1960 مورد استفاده گسترده قرار گرفت. تطبیق پذیری بتن پیش ساخته آن را برای کاربردهای معماری ایده آل می کند.
سطح خارجی یک قطعه بتنی پیش ساخته می تواند متفاوت باشد و نمای تمام شده ی بتن درجا یا بتن اکسپوز را در معرض دید قرار دهد که بسیار زینتی است. بعضی از پانل های پیش ساخته مانند کاور ستون را می پوشاند در حالی که قطعات طبقات دیگر چند طبقه از هم ارتفاع دارند و دهانه های پنجره را در خود جای می دهند.
در بیشتر موارد ، معمار مصالح پوشش در معرض دید را برای آن انتخاب می کند که ، جزئیات ضد آب و محدوده عملکردی مشخص را فراهم می کند. مهندس سازه طراحی ساختاری را برای نگه داشتن پوشش نما طراحی می کند ، نقاط اتصال را تعیین می کند و اثرات حرکت سازه ای روی نما را ارزیابی می کند.
سازنده بتن پیش ساخته پوشش نما را برای بارهای مشخص شده، بارهای نصب و جزئیات اتصال طراحی می کند و مقاومت در برابر هوا ، عملکرد و دوام آن را فراهم می کند به طور معمول ، هر پانل پیش ساخته به طور مستقل از صفحه پشتیبانی می شود.
سازه ی ساختمان با استفاده از مجموعه ای از اعضای فلزی و اتصالاتی که اطراف هر یک از صفحات پیش ساخته وجود دارد سرهم می شوند و معمولاً با درزگیر پر می شود.
هدف از این کتابچه راهنما ارائه گزینه های صفحه ای وجزئیات اتصال که معمولاً با معماری بتن پیش ساخته استفاده می شوند

جهت دانلود کلیک کنید 

راهنمای اتصالات پانل های دیواری بتنی پیش ساخته ساختمانی (96 دانلود ها)

دستورالعمل طراحی سازه اي و الزامات و ضوابط عملکردي و اجرایی نماي خارجی ساختمان ها”ضابطه 714

گسترش روز افزون استفاده از انواع مختلف نماهاي ساختمانی و خطرات قابل توجه ناشی از عدم طراحی و اجراي مناسب این نماها باعث شده است تا تدوین ضوابط مرتبط، بیش از پیش اهمیت یابد. با توجه به تنوع اقلیمی و قرار گیري بخش قابل توجهی از کشور در مناطق داراي خطر لرز ه اي بالا و باد شدید، طراحی نماهاي ساختمانی براي انواع ترکیب هاي بارگذاري شامل باد و زلزله الزامی است. همچنین در کنار تدوین ضوابط طراحی، ارائه جزئیات اجرایی لازم
نیز می تواند نقش قابل توجهی در ارتقاي کیفیت ساخت و ساز کشور داشته باشد.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرساز ي ، تهیه دستورالعمل طراحی سازه اي و الزامات و ضوابط عملکردي و اجرایی نماي خارجی ساختمان ها» با توجه به مطالب فوق، را در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن…
نماهاي ساختمانی در شکل دهی شهر نقش بسزایی دارند. هر نوع نمایی با هر نوع مصالح ساختمانی و با هر هزینه اي که ساخته شود، علاوه بر زیبایی ظاهري و آرامش بصري، باید بتواند آسایش و ایمنی ساکنین و شهروندان را فراهم آورد. بدین منظور باید قطعات، اجزاء و اتصالات نما توانایی تحمل بارها و جابجایی هاي نسبی وارد بر آن را تحت اثر عوامل مختلفداشته و پایداري خود را حفظ نمایند. لذا توجه به نوع و شیوه اجراي نما از اهمیت زیادي برخوردار است. در این دستورالعملضوابط طراحی و اجراي نماهاي مختلف تحت اثر بارهاي وارد برآن نظیر بارهاي لرزه اي، باد، ضربه و نیز عوامل محیطی که
روي دوام و پایداري نما تاثیرگذار است بیان شده و راهکارهاي مناسب براي مهار آنها ارائه شده است. امید است ایندستورالعمل بتواند نقش موثري در بهبود طراحی و اجراي نما در صنعت ساخت و ساز در کشور داشته باشد.
این دستورالعمل مشتمل بر 8 فصل می باشد.

در فصل اول انواع نماهاي متداول از نظر نوع مصالح به کار رفته و نیز نحوه اجرا و اتصال بررسی شده است. درفصل دوم الزامات اجزاي نما و در فصل سوم بارهاي وارد بر نما و معیارهاي پذیرش آن ارائه شده است. از فصل چهارم تا فصل هشتم به ترتیب الزامات طراحی و اجراي نماهاي متداول مشتمل بر نماي سنگی، آجري، سیمانی، سرامیک، کامپوزیت و شیشه به تفضیل ارائه شده است.
نمای پیش ساخته بتنی و نمای بتن مسلح به الیاف شیشه GFRC در فصل ششم این دستورالعمل شرح داده شده است لذا پیشنهاد می گردد مهندسین عمران و معماران برای طراحی نماهای ساختمانی این دستورالعمل را دانلود و مطالعه فرمایند

ضابطه 714 (130 دانلود ها)
نشریه جزییات نما

نشریه جزییات نما

نشریه جزییات اجرایی نما و دیوارهای خارجی ( بنایی، بتن پیش ساخته و بتن مسلح به الیاف شیشه GFRC(
برای مطالعه و مشاهده دیتیل های اجرایی نماهای آجری و سنگی و همچنین جزییات اجرایی کرتین وال و دیوارهای پشتیبان نشریه ذیل را دانلود فرمایید

نشریه جزییات نما (106 دانلود ها)
آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته

آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته

آیین نامه سازه های بتنی پیش ساخته بر اساس نیاز جامعه مهندسی و تایید کمیته تدوین آیین نامه بتن ایران در دستور کار
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله قرار گرفت . استفاده از سازه هـای بتنـی پـیش سـاخته بـه دلیـل مزایـای
گوناگون این روش طراحی و اجرا در صنعت ساختمان در حال توسعه میباشد. از جمله این مزایا میتوان به کاهش نسبی هزینههای کـار
نیروی انسانی، پرت مصالح و ماشینآلات مورد نیاز، کاهش زمان اجرا، کنترل کیفیت بهتر، وابستگی کمتر به شرایط جوی و صرفه جـویی
در تجهیزات نصب، اشاره نمود.
آیین نامه سازه های بتنی پیش ساخته از بخشهای الحاقی به آیین نامه بتن ایران میباشد. همانگونه که در آیین نامـه بـتن ایـران آمـده
است ضوابط ویژه سازه ها یا ابنیه خاص، موضوع بخش های بعدی آیین نامه بتن ایران خواهد بود.
هدف از تهیه این آییننامه ارایه حداقل ضوابط و مقررات ویژه مربوط به سازه های بتنی پیشسـاخته اسـت کـه طراحـی و اجـرای آنهـا
نیازمند تدابیر خاص بوده و با رعایت آنها میزان مناسبی از ایمنی، قابلیت بهرهبرداری و پایایی این سازهها تامین میشود .
در مورد این آیین نامه به نکات زیر اشاره میشود :
– در تدوین آیین نامه رعایت جدیدترین روشهای طراحی و اجرایی با ملاحظه شرایط اقلیمی و اجرایی کشور مورد نظر بوده است .
– در نگارش آیین نامه علائم متحد الشکل مورد تائید سازمان بین المللی استاندارد (ISO (بهکار گرفته . شده است
– در استفاده از واژههای تخصصی سعی شده است که تا حد امکان از «واژه نامه بتن» که از ضمائم آبا محسوب میشود، استفاده بهعمل
آید.
– کلیات، گستره و مفاهیم اصلی سازههای بتنی پیشساخته در بندهای اول هی آیین نامه درج شده اند .
– مراجع و منابع مورد استفاده در تهیه آیین نامه در فهرست مراجع درج شدهاند .
– تفسیر آیین نامه که دربردارنده توضیحات تکمیلی و رفع ابهامات احتمالی و روشنتر شدن نکات فنی بوده، پیوست آیین نامه میباشد .
– در تفسیر آیین نامه برخی از بندها دارای تفسیر نمیباشند .
– تعدادی از نمونه های متداول قطعات بتنی پیش ساخته و اتصالات بین آنها در ضمیمه آیین نامه ارایه شده اند. 

آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته (83 دانلود ها)

اطلاعات فنی GFRC

برای دستیابی به اطلاعات فنی بتن مسلح به الیاف شیشه GFRC در خصوص مواد و مصالح مصرفی در جی آر سی ، روش های تولید جی آر سی اعم از روش پیش آمیخته و اسپری جی آر سی ، اصول و قواعد تسلیح الیاف شیشه اعم از تاثیر آن بر روی مقاومت ماتریس ملات ، نمودار تنش کرنش کششی برای GRC ، نمودار تنش کرنش خمشی برای GRC ، کرنش در شکست جی آر سی،مقاومت برشی جی آر سی، مقاومت ضربه ای جی آر سی ، مدول و نسبت پواسون جی آر سی ،تاثیر سالخوردگی روی جی آر سی
و خواص مکانیکی بتن مسلح به الیاف شیشه اعم از مقادیر خواص اولیه متداول و تاثیر سن روی آن ها،خزش و رفتار تنش گسیختگی جی آر سی ، عملکرد خستگی جی آر سی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی جی آر سی اعم از جمع شدگی ،انبساط حرارتی ،مقاومت شیمیایی، رفتار یخ و ذوب جی آر سی ،جذب آب و تخلخل ظاهری ، آب مصرفی پذیرفته شده ، اشعه فرابنفش، اشعه هسته ای، قواعد طراحی جی آر سی اعم از طراحی مکانیکی جی آر سی،طراحی فیزیکی جی آر سی، ملاحضات نصب قطعات بتنی مسلح به الیاف شیشه GRC اعم از سیستم های نصب، اتصالات و درزگیری، جابجایی و همچنین مثال های برای نصب قطعات مشبک جی آر سی، پوشش های جی آر سی تک پوسته و پانلی جی آر سی، سطوح نمایان و بافت های روی جی آر سی اعم از سندبلاست ،اسید شویی،پولیش شده و بکارگیری پوشش ها
می توانید فایل فنی شرکت cem-FIL را دانلود و مطالعه فرمایید

اطلاعات فنی GFRC (96 دانلود ها)

نوآوری های فنی در اتصالات فولادی

نوآوری های فنی در اتصالات فولادی برای کاربرد در پوشش های نمای GFRC و نماهای شیشه ای کرتین وال

در این بروشور جزییات اتصال و نصب پوشش های نما برای کاربردهای دائم و بادوام در نمای ساختمان طراحی شده است .
اتصالات برای سازه های با قاب فولادی ، مقاطع مجوف سازه ای و پانل های پیش ساخته بتنی و پانل های بتنی مسلح به الیاف شیشه GFRC ،نماهای شیشه ای کرتین وال و دیگر پیشنهاد های اتصال برای نماهای معمارانه که برای مطالعه بیشتر می توانید فایل زیر را دانلود فرمایید.

جهت دانلود مقاله کامل کلیک کنید

 

نوآوری های فنی در اتصالات فولادی (78 دانلود ها)

راهنمای تولید محصولات GRC و قطعات پیش ساخته بتنی

کاربرد های رایج جی آر سی اغلب اجزای معماری، پوشش های صنع‌تی و ساختمانی ، ساختمان پیش ساخته ،صخره های مصنوعی ، حائل های صوتی، داکت و کانال های تاسیسات ، تابشگیرها، سنگ های مصنوعی، قالب های ماندگار ،مبلمان شهری می باشد .
امروزه در داخل کشور با توجه به رشد صنعت ساختمانی و اهمیت ویژه به معماری راه اندازی خط تولید محصولات بتنی مسلح به الیاف شیشه مورد استقبال چشمگیری قرار گرفته است .اگرچه این محصول تولید کاملا صنعتی در کشور نداشته و بیشتر پروژه محور می باشد ، به فراخور طراحی های مدرن و نماهای خاص کاربرد بتن مسلح به الیاف شیشه با توجه به فرم پذیری بسیار بالا در پوسته های نمای ساختمانی افزایش موفقیت آمیزی داشته است .خط تولید بتن مسلح به الیاف شیشه اگرچه دارای تجهیزات و ماشین آلات ساده ای همچون میکسرهای با دور بالا و میزویبره و دستگاه پاشش و پمپ باد می باشد و نسبت به سایر خطوط پیش ساخته بتنی کم هزینه و با سرمایه گذاری کمتری راه اندازی می گردد ، اما نیاز می باشد که تولید جی آر سی مبتنی بر اصول و قواعد و الزامات طراحی و ساخت و تولید صورت پذیرد و بطور مهندسی شده برنامه ریزی گردد.
لذا به تمام کسانیکه قصد راه اندازی خط تولید بتن مسلح به الیاف شیشه GRC را دارند، پیشنهاد می شود حتما به اسناد فنی طراحی ، تولید توجه ویژه ای داشته باشند ، دستورالعمل های طراحی ،ساخت و تولید و نصب قطعات بتنی مسلح به الیاف شیشه توسط موسسه بتن پیش ساخته آمریکا pci، موسسه بتن آمریکاaci و انجمن بین المللی GRCA تهیه و منتشر شده است که شما می توانید از همین سایت آنها را دانلود و مطالعه فرمایید ،همچنین کمپانی power spray بعنوان یکی از معتبرترین سازندگان تجهیزات و ماشین آلات تولیدGFRC راهنمایی را دراین خصوص منتشر نموده است که در ادامه شما می توانید آن را دانلود و مطالعه فرمایید ، در راهنمای تولید قطعات بتنی مسلح به الیاف شیشه روش های تولید GRC اعم از جی آر سی پیش آمیخته و پاششی ، مشخصات مصالح مورد نیاز تولید جی آر سی اعم از سیمان ،ماسه سیلیسی ، الیاف مقاوم دربرابر قلیا AR ، پلیمر آکریلیک و کاهنده ی آب و غیره و همچنین الزامات تولید GRC ، روش های پایه تولید GRC و مثال های از ساخت پرداخته شده است .همچنین نیازهای یک کارخانه تولید قطعات پیش ساخته بتنی مسلح به الیاف شیشه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید و کنترل کیفیت مثل دستگاه آزمون خمش ، کشش و اوون و تست اسلامپ و جابجا کردن قطعات جی آر سی همچون چرثقیل سقفی و لیفتراک شرح داده شده است .

جهت دانلود مقاله کامل کلیک کنید

راهنمای تولید محصولات GRC و قطعات پیش ساخته بتنی (99 دانلود ها)

Architecture in precast concrete

برای اطلاع و آگاهی از کاربرد های ساختمانی بتن پیش ساخته
Architecture in precast concrete
پیشنهاد می شود هندبوک منتشرشده از بخش توسعه فناوری ساختمان و مسکن BCA
مطالعه فرمایید ، در این هندبوک به پروژه های ساخته شده با المان های پیش ساخته بتنی پرداخته شده است و همچنین مشتمل بر تحلیل های هزینه ای و برنامه ریزی و خط و مشی طراحی اعم از فاکتورهای طراحی ،تطبیق دهی سازه ،معماری و تاسیسات و سیستم های پیش ساخته سازی و ملاحظات تاثیر گذار اعم از بافت ،شکل ، گوشه ها و جزییات اتصالات ، جابجایی و نصب و رواداری ها و راهنمایی نصب قطعات به همراه معرفی کدهای ساختمانی مورد نیاز و مسئولیت های طراح می باشد.
همچنین در این هندبوک اجزای پیش ساخته بتنی اعم از نماهای پیش ساخته بتنی ،انواع دیوارهای پیش ساخته سبک ،باربر ،سقف های مجوف یا دال های هالوکور ، پله های پیش ساخته و غیره پرداخته شده است

جهت دانلود مقاله کامل کلیک کنید

Architecture in precast concrete (67 دانلود ها)

سيستم ديوارها و سقفهاي بتن مسلح پيش ساخته توخالی

اين سيستم در دسته بندي سيستمهـاي پـيش سـاخته بـتن مـسلح قـرار ميگيرد. اين سيستم متشكل از ديوارها و سقف هاي بـتن آرمـه پـيش سـاخته توخالي است. در اين سيستم، ديوارها علاوه بر تحمل بارهاي مـرده و زنـده وارده از طريق سقفها، بارهاي جانبي را نيز تحمل مي نمايند. 

-سيستم ديوارها و سقفهاي بتن مسلح پيشساخته توخالي (37 دانلود ها)

ساختمان هاي بتن آرمه متشكل از ديوار باربر دولايه

در ساختمانهاي بتن آرمه متشكل از ديوار باربر و سقفهاي نيمه پيش ساخته با بتن درجا، قسمتي از ديوارهاي بتن مسلح به صورت پيش ساخته در كارخانه توليد ميشود. اين ديوارها از دو لايه بتن مسلح، كه با فاصله عرضي نسبت به يكديگر قرار ميگيرند، ساخته ميشود. فاصله بين لايه بر ها، علاوه تأثيري كه بر كاهش وزن ديوار در زمان حمل و نقل (در مقايسه با ديوارهاي پيش ساخته يكپارچه توپر) دارد، نصب و برپايي آن را نيز سهولت ميبخشد. بتن ريزي درجا يكپارچگي اعضاي سازهاي را ايجاد مينمايد و عملكرد لرزهاي ساختمان را بهبود مي بخشد. بتن پيش ساخته و بتن درجا، توسط ميلگردهايي كه ميان دو جداره تعبيه شده اند و همچنين توسط قفل و بست بين لايه ها، به يكديگر متصل ميشوند

ساختمان هاي بتن آرمه متشكل از ديوار باربر دولايه (80 دانلود ها)